PRIVACYVERKLARING STICHTING SAMENWERKING ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN HOEKSCHE WAARD

Stichting Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven Hoeksche Waard verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Die gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website.

Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
voornaam
achternaam
adresgegevens
e-mailadres
(mobiele) telefoonnummer


Grondslag
Wij verwerken de persoonsgegevens omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven of om een overeenkomst uit te voeren.

Doeleinden
Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van onze dienstverlening (denk aan job-alerts, beroepsoriëntatie activiteiten en zoekopdrachten)
  • het doen van kwaliteitsonderzoeken in de vorm van enquêtes
  • het versturen van nieuwsbrieven
  • het informeren over bijeenkomsten/events

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is met het oog op onze dienstverlening.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten afschermen, of te laten verwijderen. U kunt uw rechten gebruiken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij SOB Hoeksche Waard via het volgende adres: info@sob-hw.nl, t.a.v. het bestuur. Het is hierbij belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat uw verzoek echt betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons bereiken via het volgende e-mailadres: info@sob-hw.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.